Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGỮ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ TRONG HÁT GHẸO THANH HÓA

Lê Thị Thu Bình

Tóm tắt


Tiếp cận ở bình diện ngôn ngữ học, trên cơ sở từ ngữ hát Ghẹo được khảo sát trong cuốn “Dân ca Thanh Hóa, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1965 của nhóm Lam Sơn”, bài viết làm nổi bật giá trị ngữ nghĩa của từ ngữ hát Ghẹo Thanh Hóa trong lời ca của nam nữ qua từng chặng hát. Kết quả của bài viết góp phần vào việc nghiên cứu lớp từ vựng tiếng Việt trong văn học dân gian, qua đó, nhận ra nét độc đáo trong di sản văn hóa tinh thần xứ Thanh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương Thanh Hóa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.


Toàn văn: PDF