Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” CỦA TỈNH THANH HOÁ HIỆN NAY

Ngô Thị Hồng Hảo, Lê Thị Lan Anh

Tóm tắt


Trên cơ sở của việc đưa ra các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bài báo đã tập trung đánh giá hiệu quả việc áp dụng cũng như nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch (thuộc đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình gia đình 5 không, 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa”). Bài báo cũng phân tích những hạn chế, tồn tại của hình thức hoạt động câu lạc bộ, từ đó đưa ra những giải pháp nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch nhằm góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Toàn văn: PDF