Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA CỦA TỈNH THANH HÓA

Trịnh Thị Phan, Đỗ Thị Hằng

Tóm tắt


Thanh Hóa là một tỉnh có tỉ lệ đô thị hóa còn thấp, tuy nhiên đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ. Quá trình đô thị hóa của Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố: vị trí địa lý, dân cư, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp, sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, vốn đầu tư và sự phát triển của nền kinh tế. Nghiên cứu đã vận dụng các phương pháp tổng hợp, xử lý tài liệu; phương pháp phân tích số liệu thống kê, phương pháp toán học... để phân tích các nhân tố; xác định những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của từng nhân tố tới quá trình đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa.


Toàn văn: PDF