Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN LOẠI CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH THEO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Lê Văn Trưởng, Nguyễn Thị Loan

Tóm tắt


Nhóm tác giả vận dụng mô hình Chu kỳ sống của điểm đến du lịch của Butler (1980), các phương pháp đánh giá theo điểm số và điều tra sự hài lòng của du khách để phân loại các điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình theo giai đoạn phát triển. Kết quả trong tổng số 12 điểm đến du lịch được phân loại, có 5 điểm còn ở giai đoạn thăm dò, 3 điểm ở giai đoạn tham gia và 4 điểm đạt đến giai đoạn phát triển. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp để điểm ở giai đoạn thăm dò nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tham gia, 3 điểm ở giai đoạn tham gia chuyển nhanh sang giai đoạn phát triển và 4 điểm ở giai đoạn phát triển chuyển sang phát triển bền vững trong vòng 5-10 năm tới.


Toàn văn: PDF