S. 6(16) (2012)

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Mục lục

Chủ đề chính

Luận bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Nghị 3-5
Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Hay Sinh, Nguyễn Kim Đức 6-15
Lý thuyết quản trị tài chính khu vực công và sự vận dụng vào kế toán ngân sách Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Phạm Quang Huy 16-21
Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Tóm tắt PDF
Chu Văn Cấp 50-54

Nghiên cứu và trao đổi

Làm thế nào khắc phục tính chuyển hóa thành tiền kém trong đầu tư kinh doanh bất động sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Vinh 22-25
Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt
Vũ Văn Đông 26-32
Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Cảnh Chí Hoàng 33-36
Bộ ba bất khả thi và một số phương pháp đo lường Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thu Hồng 37-40
Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Lê Kiều Oanh 41-45
Vấn đề tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Hồ Thiên Thanh, Nguyễn Chí Đức 46-49

International Integration (Hội nhập quốc tế)

Successful international joint ventures: Case study of the evergreen Vietnam corporation Tóm tắt PDF
Cao Minh Trí 76-89
Game – Based learning at the University level Tóm tắt PDF
Rod JEnsEn 90-96

Chuyên mục khác

Nâng cao sức cạnh tranh cho sinh viên Việt Nam trên thị trường lao động trong nước và quốc tế Tóm tắt PDF
Bùi Loan Thùy 55-60
Phát triển chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Văn Nam 61-67
Từ “khai dân trí” của Phan Châu Trinh nghĩ đến việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân Tóm tắt PDF
Trần Mai Ước 68-75


Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X